Đơn vị:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản
Họ và tên: Phạm Thanh Huyền
Chức vụ: Phó Vụ Trưởng 
Điện thoại cơ quan: 04 37345865
Điện thoại di động: 0912632918
2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản
Tên phòng: Vụ KH TC
Người phụ trách:Phạm Văn Hiệp
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại cơ quan: 0438468162
Điện thoại di động:01682667109
3. Website: www.mic.gov.vn
4. Email: www.vutaichinhbnn.gov.vn