Liên hệ Sitemap RSS
In bài này
Gửi bài qua Email

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG SẢN

Bắc Kạn thành lập Quỹ Phát triển đất

(08/06/2012 11:21:00)

Ngày 06/6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Kạn.

    Theo đó, Quỹ Phát triển đất là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn, nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
    Quỹ có Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:
    (i) Ứng vốn cho các Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất  đã được giao quản lý để đấu giá.
    (ii) Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước  thu hồi đất.
    (iii) Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch.
    (iv) Ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất.
    (v) Ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi khoản hỗ trợ chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu.
    (vi) Ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi. Thực hiện thu hồi vốn đã ứng theo quy định.
    (vii) Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc đình chỉ, thu hồi vốn đã ứng, kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về sử dụng vốn ứng, kinh phí hỗ trợ.
    (viii) Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật. Chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, kế toán kiểm toán và các quy định khác liên quan đến hoạt động của Quỹ. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.

CTV

[Trở về]

...
In bài này
Gửi bài qua Email

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG SẢN

Bắc Kạn thành lập Quỹ Phát triển đất

(08/06/2012 11:21:00)

Ngày 06/6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Kạn.

    Theo đó, Quỹ Phát triển đất là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn, nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
    Quỹ có Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:
    (i) Ứng vốn cho các Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất  đã được giao quản lý để đấu giá.
    (ii) Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước  thu hồi đất.
    (iii) Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch.
    (iv) Ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất.
    (v) Ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi khoản hỗ trợ chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu.
    (vi) Ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi. Thực hiện thu hồi vốn đã ứng theo quy định.
    (vii) Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc đình chỉ, thu hồi vốn đã ứng, kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về sử dụng vốn ứng, kinh phí hỗ trợ.
    (viii) Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật. Chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, kế toán kiểm toán và các quy định khác liên quan đến hoạt động của Quỹ. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.

CTV

[Trở về]

...
  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
.........................
Lớp Bồi dưỡng chính sách Tài chính đất đai (26/12/2011)
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn