Liên hệ Sitemap RSS
In bài này
Gửi bài qua Email

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG SẢN

Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về TSNN trên địa bàn tỉnh

(19/03/2013 14:08:00)

Ngày 28 tháng 02 năm 2013, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về TSNN trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này quy định rõ trách nhiệm các bên trong quan hệ phối hợp giữa Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản phải báo cáo, kê khai; cụ thể:
1.     Phối hợp trong việc lập, xác nhận Báo cáo kê khai, cập nhật dữ liệu tài sản nhà nước vào CSDL:
1.1 Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng TSNN là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và tài sản có nguyên giá trên 500 triệu trên 1 đơn vị tài sản lập báo cáo kê khai đăng ký theo mẫu ban hành tại Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính.
1.2 Trường hợp có thay đổi về TSNN do đầu tư xây dựng, mua sắm mới, tiếp nhận từ đơn vị khác sử dụng, thanh lý, điều chuyển, bị thu hồi... thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi thông tin phải lập báo cáo kê khai bổ sung theo Mẫu số 04-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTC của Bộ Tài chính.
1.3 Báo cáo kê khai đăng ký TSNN được lập thành 03 bộ, gửi 02 bộ đến Sở, ban, ngành chủ quản hoặc UBND huyện, thị xã (gọi tắt là cơ quan chủ quản) và lưu 01 bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
1.4 Cơ quan chủ quản xác nhận hồ sơ báo cáo kê khai và gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Tài chính và lưu 01 bộ tại cơ quan chủ quản.
1.5 Sở Tài chính thực hoặc cơ quan được phân cấp nhập dữ liệu thực hiện việc đăng ký tài sản vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước theo quy định.
2. Phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả kê khai TSNN
2.1 Sở Tài chính hoặc cơ quan được phân cấp nhập liệu có trách nhiệm cập nhật, kiểm tra, đối chiếu số liệu đã nhập vào Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN với hồ sơ báo cáo kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2.2 Sở Tài chính hoặc cơ quan được phân cấp nhập liệu sau khi đối chiếu số liệu trong CSDL với hồ sơ báo cáo có trách nhiệm in và gửi “Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL về tài sản nhà nước” cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản để rà soát, kiểm tra và xác nhận số liệu đã đăng nhập vào CSDL; đồng thời in và gửi thông tin về đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ hồ sơ địa chính đối chiếu, kiểm tra các thông tin có liên quan.
2.3 Cơ quan, tổ chức, đơn vị và Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận thông tin nêu trên và gửi về Sở Tài chính trong thời hạn 30 ngày kề từ ngày nhận được đề nghị.
Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể việc phối hợp trong công tác lập dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản nhà nươc; phối hợp trong việc xét duyệt quyết toán đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản nhà nước; phối hợp trong công tác xử lý (thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy) TSNN; phối hợp trong việc kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; phối hợp trong công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng TSNN./.

Cục quản lý công sản - Bộ tài chính

[Trở về]

...
  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
.........................
Lớp Bồi dưỡng chính sách Tài chính đất đai (26/12/2011)
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn