Có 88 văn bản, trang 
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
61 134/2004/QĐ-TTg 20/07/2004
Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
62 13/2003/QH11 10/12/2003
Luật số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội về đất đai
63 22/2003/QĐ-BTC 18/02/2003
Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
64 132/2002/QĐ-TTg 08/10/2002
Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên.
65 71/2001/NĐ-CP 05/10/2001
Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
66 25/2001/QH10 12/07/2001
Luật số 25/2001/QH10 ngày 12/07/2001 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai
67 35/2001/TT-BTC 25/05/2001
Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/05/2001 của Bộ Tài chính Hướng dẫn nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước
68 115 /2000/TT-BTC 11/12/2000
Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
69 189/2000/QĐ-BTC 24/11/2000
Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
70 38/2000/NĐ-CP 23/08/2000
Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/08/2000 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất
71 05/2000/TT-BXD 27/06/2000
Thông tư số 05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định só 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.
72 04/2000/NĐ-CP 11/02/2000
Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ về việc thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
73 73/1999/NĐ-CP 19/08/1999
Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao
74 81/1999/TT-BTC 30/06/1999
Thông tư số 81/1999/TT-BTC ngày 30/06/1999 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ
75 10/1998/QH10 02/12/1998
Luật sỐ 10/1998/QH10 ngày 2 tháng 12 năm 1998 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
76 17/1998/NĐ-CP 21/03/1998
Nghị định sô 17/1998/NĐ-CP ngày 21/03/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất
77 179/1998/QĐ-BTC 24/02/1998
Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24/2/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
78 70 TC/QLCS 07/10/1997
Thông tư số 70 TC/QLCS ngày 07/10/1997 của Bộ Tài chính Hướng dẫn nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ
79 90/CP 21/08/1997
Nghị quyết số 90/CP ngày 21/08/1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa(Đã được Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 1997)
80 45/CP 03/08/1996
Nghị định số 45/CP ngày 03/08/1996 của Chính phủ về việc bổ sung Điều 10 của Nghị định số 60/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn