Skip to content
Văn bản:76/2017/TT-BTCD:\daugia\2017-09-07\002.jpg

D:\daugia\2017-09-07\003.jpg

D:\daugia\2017-09-07\004.jpg

D:\daugia\2017-09-07\005.jpg

D:\daugia\2017-09-07\006.jpg

Hiển thị thuộc tính văn bản
76/2017/TT-BTC
Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/07/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
26/07/2017
10/10/2017
Cục Quản lý công sản
Huỳnh Quang Hải
Thông tư
Quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước
Văn bản liên quan
  • 80/2017/TT-BTCThông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/08/2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất(8/2/2017)
  • 15/2017/QH14Luật Quản lý, sử dụng tài sản công(6/21/2017)
  • 48/2017/TT-BTCThông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản(5/15/2017)
  • 35/2017/NĐ-CPNghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao(4/3/2017)
  • 341/2016/TT-BTCThông tư 341/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài(12/29/2016)
  • 333/2016/TT-BTCThông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước(12/26/2016)
  • 31/CT-TTgChỉ thị 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công(11/2/2016)
  • 158/2016/TT-BTCThông tư 158/2016/TT-BTC Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ(10/25/2016)
  • 139/2016/TT-BTC Thông tư 139/2016/TT-BTC Hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội(9/16/2016)
  • 124/2016/TT-BTC Thông tư 124/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở(8/3/2016)