Skip to content

Bạc Liêu: Quy định chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

(12/6/2017)

Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về việc quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quy định về Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất như sau:

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước: (i) Các dự án được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê: Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (ii) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất hoặc thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất để thực hiện theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà; (iii) Đất thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ; (iii) Dự án sử dụng đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp khoa học và công nghệ nếu đáp ứng được các điều kiện liên quan; (iv) Dự án của Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; (v) Đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng theo quy định của pháp luật về vận tải giao thông đường bộ; (vi) Đất xây dựng công trình cấp nước; (vii) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước có thời hạn: (i) Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản cho nhà đầu tư theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. (ii) Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian xây dựng cơ bản gồm: Miễn ba năm hoặc Miễn bảy năm hoặc Miễn mười một năm hoặc Miễn mười lăm năm tùy vào từng dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: trong các trường hợp sau: (i) Hợp tác xã thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất. (ii) Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40 % sản lượng được xét giảm tiền thuê đất tương ứng với tỷ lệ % thiệt hại; thiệt hại từ 40% sản lượng trở lên thì được xem xét miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại. (iii) Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc không thuộc khu kinh tế, khu công nghệ cao khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh.

Miễn tiền sử dụng đất trong trường hợp doanh nghiệp, Hợp tác xã tự bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích được giao để thực hiện dự án, chủ đầu tư không được tính chi phí về đất vào giá cho thuê, thuê mua, bán nhà.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2017. /.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính