Skip to content

Quảng Nam: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ, giải pháp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

(12/7/2017)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, với mục đích: Tăng cường quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, quy mô lớn; giảm thiểu đến mức thấp nhất khiếu nại, khiếu kiện có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động và tuân thủ thực hiện đúng và đầy đủ các quy định có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

UBND tỉnh cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, địa phương như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể giao Sở Tài chính theo dõi, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên nguồn vốn ngân sách trong dự toán hằng năm để bố trí cho công tác BT, HT & TĐC; hướng dẫn các chủ đầu tư quyết toán các khu tái định cư hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng; phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, tham mưu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với giá thị trường./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

Các tin khác