Skip to content

Quảng Ngãi: Phê duyệt quy hoạch cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(12/7/2017)

Ngày 27/11/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 884/QĐ- UBND Phê duyệt quy hoạch cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 50% sử dụng nước sạch đạt ƯCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế; đến năm 2030: 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế; tiêu chuẩn cấp nước từ 80 – 100 lít/người/ngày.

Giai đoạn 2017 – 2020: sửa chữa, nâng cấp 206 công trình cấp nước tập trung với kinh phí khái toán là 179.834 triệu đồng; xây dựng mới 02 công trình cấp nước tập trung với kinh phí khái toán là 13.700 triệu đồng; truyền thông là 9.667 triệu đồng.

Giai đoạn 2021 – 2025: sửa chữa, nâng cấp 18 công trình cấp nước tập trung với kinh phí khái toán là 126.492 triệu đồng; xây dựng mới 26 công trình cấp nước tập trung với kinh phí khái toán là 675.787 triệu đồng; truyền thông là 40.114 triệu đồng.

Giai đoạn 2026 – 2030: sửa chữa, nâng cấp 08 công trình cấp nước tập trung với kinh phí khái toán là 99.594 triệu đồng; xây dựng mới 07 công trình cấp nước tập trung với kinh phí khái toán là 302.863 triệu đồng; truyền thông là 20.123 triệu đồng.

Tổng kinh phí khái toán cho cả 3 giai đoạn là 1.468.184 triệu đồng. Dự kiến vốn đầu tư lấy từ ngân sách trung ương, tỉnh: 550.520 triệu đồng; ngân sách huyện, xã: 110.126 triệu đồng; vốn ODA: 612.081 triệu đồng; doanh nghiệp, tư nhân: 178.933 triệu đồng; dân đóng góp, tự làm: 16.524 triệu đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

 

Các tin khác