Skip to content

Đắk Lắk: Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp

(12/7/2017)

  

Ngày 16/11/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp.

Theo đó, công tác quản lý đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng quy định rõ trách nhiệm của các bên như sau:

Thứ nhất, Ban Quản lý: (i) Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đầu tư trong các khu công nghiệp; (ii) Phối hợp với UBND cấp huyện trong việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm (thuộc KCN) theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thứ hai, Sở Tài nguyên và Môi trường: (i) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh cho thuê đất, thu hồi đất; cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp theo quy định; (ii) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, người thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp theo quy định.

Thứ ba, UBND cấp huyện nơi có khu công nghiệp: (i) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các ngành chức năng tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án có sử dụng đất nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong các khu công nghiệp; (ii) Chủ trì xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm (thuộc khu công nghiệp) theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

 

Các tin khác