Skip to content

Yên Bái: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

(12/7/2017)

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2018 cho Chương trình là 87.812

triệu đồng; trong đó: vốn thực hiện chương trình (WB) là 58.812 triệu đồng, vốn đối ứng là 14.530 triệu đồng, vốn tín dụng 62 (Ngân hàng Chính sách xã hội) là 10.000 triệu đồng, vốn dân (xây dựng nhà tiêu) là 4.920 triệu đồng.

Nội dung dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2018 Chương trình gồm 3 hợp

phần: (i) Cấp nước nông thôn; (ii) Công trình nước và vệ sinh trường học; (iii) Tăng cường năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá Chương trình.

Tại Hợp phần 1: cấp nước nông thôn chia làm 2 tiểu hợp phần: (i) Cấp

nước công đồng dân cư: Chương trình từ vay vốn WB dự kiến xây dựng mới, sửa chữa, mở rộng 24 công trình cấp nước tập trung, trong có 9 công trình chuyển tiếp (2017-2018), tương đương với 3.428 đầu nối, 15 công trình khởi công mới tương ứng với 4.915 đầu nối. Tổng số đầu nối dự kiến đạt được trong năm 2018 là 8.343 đầu nối; Từ nguồn vốn tín dụng 62 (Ngân hàng chính sách xã hội) xây dựng mới, cải tạo công trình cấp nước nhỏ lẻ 833 (giếng) cấp nước cho khoảng 3.400 người; (ii) Công trình nước và vệ sinh trường học: dự kiến đầu tư xây dựng, cải tạo 17 công trình, trong đó: xây dựng mới 11 công trình vệ sinh; cải tạo 05 công trình vẹ sinh, 01 công trình nước sạch (100% vốn WB).

Tại Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn gồm 2 tiểu hợp phần: (i) Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình, từ vốn vay WB dự kiến hỗ trợ kinh phí xây dựng 400 nhà tiêu; từ nguồn ngân sách địa phương, người dân tự đầu tư xây dựng và Ngân hàng chính sách xã hội, dự kiến số nhà tiêu được xây mới, cải tạo là 4.050 nhà tiêu; (ii) Công trình nước và vệ sinh trường trạm y tế: Xây dựng, cải tạo Công trình nước và vệ sinh cho 22 trạm y tế; khảo sát, thiết kế, lập dự toán kinh tế - kỹ thuật cho 14 công trình nước và vệ sinh trạm y tế cần xây mới và sửa chữa trong năm 2019.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/11/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

 

Các tin khác