Skip to content

Bình Thuận: Giao chi tiết kế hoạch vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017

(11/21/2017)

Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3233/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017.

Theo đó, tổng nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất của tỉnh năm 2017 là 481.713 triệu đồng được phân bổ bổ sung cho ngân sách và cho các chương trình, dự án đầu tư công, cụ thể như sau:

Nguồn vốn được phân bổ bổ sung cho ngân sách là 148.600 triệu đồng, bao gồm: (i) 40.000 triệu đồng chi trả nợ vay Kho bạc nhà nước; (ii) 98.600 triệu đồng chi sử dụng quỹ đất hai bên đường ĐT.7.6B; (iii) 10.000 triệu đồng phân bổ cho Quỹ bảo trì đường bộ.

Nguồn vốn được phân bổ bổ sung cho các chương trình, dự án đầu tư công là 333.113 triệu đồng, bao gồm: (i) 181.747 triệu đồng phân bổ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng; (ii) 14.500 triệu đồng bổ sung kinh phí hỗ trợ đối ứng các dự án ODA; (iii) 50.000 triệu đồng thực hiện Đề án giao thông nông thôn; (iv) 15.000 triệu đồng bổ sung kinh phí cho Đề án kiên cố hóa kênh nội đồng các xã nông thôn mới; (v) 3.000 triệu đồng bổ sung kinh phí hỗ trợ hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; (vi) 11.847 triệu đồng bổ sung kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch sau kết luận của Thanh tra Chính phủ; (vii) 42.519 triệu đồng thanh toán nợ khối lượng hoàn thành dự án đầu tư từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi; (viii) 14.500 triệu đồng bổ sung vốn dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh.

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện các thủ tục trả gốc và lãi vay Kho bạc Nhà nước; phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện và giải ngân vốn Quỹ bảo trì đường bộ; hướng dẫn các chủ đầu tư lập các thủ tục giải ngân nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017 đúng theo các quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính