Skip to content

Tây Ninh: Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa có giá trị dưới 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước

(11/21/2017)

 

Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định là các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh có sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Việc lập dự toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì,  nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng căn cứ vào các cơ sở: (i) Kế hoạch vốn được phân bổ hàng năm; (ii) Nhu cầu sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp); (iii) Khối lượng, chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo quy định và (iv) Giá vật liệu công bố tại địa phương.

Về lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán được quy định như sau: (i) Đối với các công trình dưới 50 triệu đồng, chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập dự toán công trình để thực hiện theo quy định về chi thường xuyên đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp; (ii) Đối với các công trình từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có năng lực lập dự toán hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thực hiện. Trường hợp nếu sửa chữa có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm gửi cơ quan chuyên môn có ý kiến: Đối với công trình cấp tỉnh do Sở Xây dựng góp ý, đối với công trình cấp huyện do Phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Quản lý đô thị góp ý. Sau đó Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt dự toán hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu đủ năng lực). Trường hợp Chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện có thể thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm tra dự toán hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trước khi phê duyệt. Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt dự toán của mình.

Về tổ chức thi công quy định: Sau khi hồ sơ dự toán hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình để ký kết hợp đồng thi công theo hình thức hợp đồng trọn gói và giám sát thi công theo quy định. Đối với công trình có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, mức thuê tư vấn giám sát thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Chủ đầu tư được tự thực hiện giám sát thi công khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả giám sát do mình thực hiện. Đối với các công trình có giá trị dưới 100 triệu đồng, Chủ đầu tư tự kiểm tra giám sát thi công xây dựng. Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả giám sát thi công xây dựng của mình.

Thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt quyết toán: (i) Đối với công trình dưới 50 triệu đồng, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về giá trị công trình hoàn thành và thực hiện quyết toán theo Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp; (ii) Đối với công trình từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải lập hồ sơ quyết toán trình cơ quan tài chính thẩm tra và phê duyệt theo phân cấp như sau: Nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện (huyện, thành phố) tương ứng do Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Nguồn vốn thuộc ngân sách cấp xã (xã, phường, thị trấn) do công chức tài chính - kế toán thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Trường hợp công chức tài chính - kế toán không đủ năng lực thẩm tra, có thể đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố thẩm tra quyết toán để Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/10/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính