Skip to content

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(7/17/2017)

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013, ngày 04/7/2017; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm về THTK, CLP trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức viên chức và người lao động; ngày 04/7/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công tác THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó UBND tỉnh Tiền Giang đưa ra một số chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tập trung vào 08 lĩnh vực, cụ thể: (i) quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; (ii) quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; (iii) quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; (iv) quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; (v) quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; (vi) công tác thành lập các quỹ tài chính có nguồn ngân sách nhà nước; (vii) quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước; (viii) quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Để công tác THTK, CLP có hiệu quả, UBND chỉ đạo:

(i) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực đối với các ngành, cơ quan, tổ chức nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội;

(ii) Tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc định hướng đầu tư và chủ trương đầu tư sai, dẫn đến các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước thấp;

(iii) Đổi mới việc phân bổ vốn, tập trung vốn cho các công trình sắp hoàn thành;

(iv) Thực hiện công khai thông tin các đơn vị, địa phương có dự án chưa hoàn thành công tác kiểm toán, quyết toán;

(v) Tăng cường thực hiện công khai giám sát THTK, CLP; các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị có trách xây dựng kế hoạch kiểm tra, thường xuyên kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP năm 2017 của các sở, ngành, UBND các huyện trình UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018 để báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ theo quy định của Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính