Skip to content

Tăng cường trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

(9/12/2017)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 trong đó quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tại điểm a, điểm b Mục 1, điểm a Mục 2 Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện giao các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC. Theo đó, nhằm tăng cường sự sát sao trong phối hợp quản lý công trình, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 quy định:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện giao công trình và phân loại như sau: (i) Các công trình đã giao đang hoạt động có hiệu quả; (ii) Các công trình đã giao cho doanh nghiệp sử dụng theo hình thức nhà nước đầu tư vốn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp đã thực hiện nhận nợ với Nhà nước theo quy định; (iii) Công trình đã giao cho đối tượng quản lý (gồm đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân cấp xã, Hợp tác xã, doanh nghiệp sử dụng mà không thực hiện đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, doanh nghiệp được giao mà chưa thực hiện nhận nợ với Nhà nước theo quy định) nhưng vận hành chưa hiệu quả; (iv) Công trình hiện chưa được giao cho đối tượng quản lý trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; công trình tiếp nhận để giao kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá các công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phương án xử lý đối với các công trình theo nguyên tắc sau: (i) Tiếp tục giao cho đối tượng quản lý, sử dụng khai thác các công trình nêu tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 76/2017/TT-BTC; (ii) thực hiện thu hồi công trình đã giao cho đối tượng quản lý đối với các công trình vận hành chưa hiệu quả theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; (iii) sau khi xác định giá trị còn lại thực tế của từng công trình, thực hiện giao công trình theo nhóm công trình một vùng, khu vực (xã, liên xã, huyện) theo quy hoạch để đảm bảo hiệu quả khai thác chung, không giao riêng lẻ từng công trình.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính