Skip to content

Nghệ An: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

(12/7/2017)

Ngày 24/11/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND quy định Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quả lý của UBND tỉnh.

Quyết định quy định cụ thể Quy chế quản lý, sử dụng máy móc thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với: (i) Máy móc thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức và phòng làm việc; (ii) Máy móc, thiết bị tại các phòng để sử dụng chung cho phòng họp, hội trường, phòng thường trực, phòng lưu trữ và các phòng phục vụ hoạt động chung; (iii) Máy móc, thiết bị chuyên dùng; (iv) Thuê máy móc, thiết bị; (v) Quản lý, theo dõi máy móc, thiết bị; (vi) Sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; (vii) Khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến; (viii) Xử lý vi phạm trong việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quản lý, theo dõi sử dụng và tính hao mòn máy móc, thiết bị tại quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Máy móc, thiết bị phải được sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn định mức; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghiêm cấm việc sử dụng máy móc, thiết bị không đúng tiêu chuẩn, định mức; làm thất thoát, hư hỏng máy móc, thiết bị. Trong quá trình sử dụng máy móc, thiết bị, cơ quan, tổ chức phải thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng chế độ và tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm: (i) Kiểm tra đôn đốc việc chấp hành các quy định về trang bị, quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (ii) Thực hiện thẩm định phương án giá, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giá mua máy móc thiết bị văn phòng phổ biến (bao gồm cả các thiết bị khác) để trang bị cho các chức danh, cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp giá mua máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cao hơn không quá 10% so với mức giá tối đa quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2017./.

 

Các tin khác