Skip to content

Bà Rịa – Vũng Tàu: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

(12/8/2017)

Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm của dự án thì chủ dự án phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành khảo sát, đo đạc. Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất đảm bảo đủ nội dung.

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày, kế từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đất trực tiếp đến từng người có đất thu hồi, tổ chức họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo thu hồi đất phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt của khu dân cư nơi có đất thu hồi.”

Tổ kiểm đếm có trách nhiệm vẽ sơ đồ nhà, tài sản khác gắn liền với đất, vật kiến trúc vào biên bản kiểm đếm.

Trường hợp sau khi giải tỏa mà phần diện tích đất, nhà ở, công trình trên đất còn lại không thể sử dụng được thì được giải quyết như sau: Diện tích đất ở còn lại của thửa đất (hoặc các thửa đất) sau khi Nhà nước thu hồi nhỏ hơn diện tích đủ điều kiện xây dựng theo quy định của địa phương; diện tích đất nông nghiệp còn lại của thửa đất (hoặc các thửa đất) sau khi Nhà nước thu hồi không có lối ra hoặc không thể tiếp tục sản xuất nông nghiệp; nếu người bị thu hồi đất yêu cầu bồi thường hết diện tích đất và tài sản gắn liền với đất của các thửa đất đó thì ghi vào biên bản kiểm đếm cụm từ: “Người bị thu hồi đất yêu cầu Nhà nước thu hồi, bồi thường hết diện tích thửa đất và tài sản gắn liền với đất (diện tích, số tờ, số thửa) và không có khiếu nại về sau” và thực hiện việc kiểm đếm toàn bộ thửa đất và tài sản gắn liền với đất.

Thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện sau 05 (năm) ngày, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện xong việc niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường và ghi cụ thể vào thông báo nhận tiền lần thứ nhất theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

 

 

Các tin khác