Skip to content

Đà Nẵng: Quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

(12/8/2017)

Ngày 21/11/2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc Quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án, được quy thành 100% và phân bổ cho các cơ quan, đơn vị như sau: (i) Trích chi phí cho hoạt động của Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi tắt là Hội đồng bồi thường) và các cơ quan liên quan 15% (Trích cho UBND quận, huyện 4%; Trích chi phí cho hoạt động của Hội đồng bồi thường 3%; Trích cho cơ quan thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 3% (Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư do UBND thành phố phê duyệt thì trích cho cơ quan cấp thành phố; Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư do UBND quận, huyện phê duyệt thì trích 2% cho cơ quan cấp quận, huyện, 1% cho cơ quan cấp thành phố để thực hiện nhiệm vụ); Trích cho Văn phòng UBND thành phố để xử lý các nội dung liên quan đến đền bù, giải tỏa, tái định cư 1%; Trích cho UBND phường, xã 4%.). (ii) Phần còn lại 85% trích cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất sử dụng để phục vụ cho các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung chi và mức chi tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: Thực hiện theo quy định. Trong đó, mức chi hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác cưỡng chế tại hiện trường 100.000 đồng/người/ngày (50.000 đồng/người/buổi); chi họp 50.000 đồng/người/cuộc họp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. /.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

Các tin khác