Skip to content

Thừa Thiên Huế: Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, bảo trì, khai thác cầu, đường giao thông nông thôn

(12/8/2017)

Ngày 23/11/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, bảo trì, khai thác cầu, đường giao thông nông thôn; phê duyệt quy trình quản lý, bảo trì, khai thác cầu và các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, bảo trì, khai thác cầu, đường giao thông nông thôn như sau:

Thứ nhất, đối với đường thuộc sở hữu Nhà nước: (i) UBND cấp huyện làm Chủ quản lý sử dụng đối với các loại công trình sau: Đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn do Nhà nước đầu tư, hỗ trợ vốn đầu tư hoặc nhận bàn giao do cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân đầu tư thuộc hệ thống đường do UBND cấp huyện quản lý; Cầu trên đường giao thông nông thôn do UBND cấp xã quản lý có quy mô gồm: Cầu treo mọi khẩu độ, cầu dàn thép mọi khẩu độ, cầu dầm bê tông có khẩu độ nhịp từ 36m trở lên; (ii) UBND cấp xã làm Chủ quản lý sử dụng đối với đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn do Nhà nước đầu tư, hỗ trợ vốn đầu tư hoặc nhận bàn giao do cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân đầu tư thuộc hệ thống đường do UBND cấp xã quản lý.

Thứ hai, đối với đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn do cộng đồng dân  đóng góp hoặc các tổ chức, cá nhân đóng góp vốn đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư là Chủ quản lý sử dụng. Trường hợp cộng đồng dân cư, cá nhân sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn nhưng không đủ khả năng làm Chủ quản lý sử dụng thì cơ quan được phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ quản lý sử dụng.

Thứ ba, trường hợp đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn được xây dựng bằng nhiều nguồn vốn thì các bên góp vốn thống nhất lựa chọn Chủ quản lý sử dụng.

Quyết định cũng quy định trách nhiệm quản lý, bảo trì, khai thác cầu, đường giao thông nông thôn bao gồm: Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, cấp xã và chủ quản lý, sử dụng công trình. Trong đó, chủ quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm: (i) Tổ chức quản lý, bảo trì, vận hành khai thác cầu, đường trên các tuyến đường, cầu do mình làm chủ quản lý, sử dụng; (ii) Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quản lý, bảo trì, vận hành khai thác cầu, đường và tổ chức giao thông để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình; báo cáo, kiến nghị các biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện với UBND cấp xã.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

 

Các tin khác