Skip to content

TP.HCM: Tự chủ tài chính, xã hội hóa một số lĩnh vực công lập

(4/11/2018)

Nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, UBND TP.HCM sẽ thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng “Đề án khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TPHCM quản lý; đề xuất phương án sắp xếp, giao quyền tự chủ, xã hội hóa ở một số lĩnh vực”

Theo đó, các sở-ngành, đơn vị khối TP.HCM sẽ chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đề xuất phương án sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đảm bảo các đơn vị sau khi được sắp xếp hoạt động hiệu quả và tăng tính tự chủ tài chính, đồng thời xem xét đề xuất xã hội hóa một số đơn vị trực thuộc.
 
UBND các quận-huyện sẽ chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của từng quận-huyện; đề xuất phương án sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đảm bảo các đơn vị sau khi được sắp xếp hoạt động hiệu quả và tăng tính tự chủ tài chính, đồng thời xem xét đề xuất xã hội hóa một số đơn vị trực thuộc.

Sở Tài chính TP.HCM sẽ tổng hợp và đánh giá chung hiệu quả thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý; phối hợp với các sở-ngành và UBND các quận-huyện đề xuất giải pháp đẩy mạnh tự chủ tài chính và xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập ở một số lĩnh vực do thành phố quản lý.

Theo Báo Hải quan