Skip to content

Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định

(7/20/2018)

 

 

Ngày 06/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

Cụ thể, Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong xử lý tài sản công gồm: (i) Mua sắm tài sản công; (ii) Thuê tài sản công; (iii) Thu hồi tài sản công; (iv) Điều chuyển tài sản công; (v) Bán tài sản công; (vi) Thanh lý tài sản công; (vii) Tiêu hủy tài sản công; (viii) Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; (ix) Quản lý, xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, Nghị quyết cũng quy định các tiêu chí phân cấp việc xử lý tài sản công như: Loại tài sản (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, phương tiện vận tải khác và tài sản là máy móc, thiết bị); giá trị tài sản theo sổ sách kế toán/01 đơn vị tài sản; loại hình đơn vị sự nghiệp. Theo đó:

1. Về mua sắm tài sản công

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm đối với tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô, phương tiện vận tải khác và tài sản là máy móc, trang thiết bị và các tài sản khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc trên 1 gói thầu mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và có giá trị từ 1 tỷ đồng lên/01 đơn vị tài sản hoặc trên 1 gói thầu mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện;

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương quyết định mua sắm đối với máy móc, trang thiết bị và các tài sản khác có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc trên 1 gói thầu mua sắm;Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mua sắm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; các đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện; các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý đối với máy móc, trang thiết bị và các tài sản khác có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản hoặc trên 1 gói thầu mua sắm thuộc thẩm quyền quyết định của;

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp; thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mua sắm đối với tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc trên 1 gói thầu mua sắm;

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định mua sắm tài sản (trừ cơ cở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và phương tiện vận tải khác) từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác theo chế độ quy định để phục vụ hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2. Về thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghị quyết phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thuê trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và cấp tương đương; đồng thời, tại Nghị quyết cũng quy định trường hợp thuê tài sản chi trả bằng nguồn kinh phí trong định mức và ngoài định mức chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Về thu hồi, điều chuyển, bán tài sản công

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (gồm đất, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất), xe ô tô, phương tiện vận tải khác; tài sản công khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

Giám đốc Sở Tài chính thu hồi, điều chuyển, bán tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và phương tiện vận tải khác).

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thu hồi, điều chuyển, bán tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và phương tiện vận tải khác).

Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư do Thủ trưởng đơn vị quyết định bán đối với tài sản công được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc từ nguồn vốn vay, vốn huy động theo quy định (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và phương tiện vận tải khác).

4. Về thanh lý tài sản công

Nghị quyết quy định thẩm quyền thanh lý tài sản công căn cứ vào loại tài sản; giá trị tài sản trên sổ sách kế toán và căn cứ trên loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (trong đó có quy định cụ thể thẩm quyền thanh lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư)

5. Về tiêu hủy tài sản công

Đối với tài sản công có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định tiêu hủy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Đối với tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định tiêu hủy của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Đối với các loại tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định tiêu hủy của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã . Đối với tài sản bị tịch thu phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì thực hiện theo các văn bản pháp luật chuyên ngành và các văn bản quy định có liên quan.

6. Đối với tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, xe ô tô, phương tiện vận tải khác và các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc trừ các loại tài sản thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với tài sản của Dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo các phương án điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thực hiện theo các quy định trên.

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 06/7/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2018 và thay thế Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về việc phê chuẩn quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý.

Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính