Skip to content

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc mua sắm xe công

(9/6/2018)

Do chưa có nghị định hướng dẫn, thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số bộ, ngành, địa phương gặp vướng mắc trong việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018. Bộ Tài chính đã có văn bản đề xuất phương án tháo gỡ, gửi Thủ tướng Chính phủ.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (thay cho thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008).

Như vậy, kể từ 1/1/2018 không áp dụng Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Vì vậy, trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến khi nghị định của Chính phủ về vấn đề này (gọi tắt là nghị định) được ban hành và có hiệu lực thi hành, các cơ quan đơn vị không thực hiện được việc mua xe ô tô công do không có cơ sở pháp lý để xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Tuy nhiên, để các bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất, đúng quy định, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được lãnh đạo Chính phủ đồng ý giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính ban hành công văn hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, việc mua sắm xe ô tô năm 2018 được thực hiện như sau: Từ ngày 1/1/2018, trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị định thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thực hiện mua sắm xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 1/1/2018 (Quyết định số 32).

Theo Bộ Tài chính, về cơ bản các bộ, ngành, địa phương chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh vướng mắc. Đó là: một số cơ quan, tổ chức, đơn vị được bố trí nguồn kinh phí mua xe ô tô năm 2017; đã tiến hành một phần các thủ tục để lựa chọn nhà thầu cung cấp trước ngày 1/1/2018 nhưng đến năm 2018 mới hoàn thành việc lựa chọn nhà cung cấp nên không thực hiện được thủ tục thanh toán.

Mặc dù hiện nay chưa có cơ sở để xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do nghị định chưa được ban hành, song việc mua sắm xe ô tô từ nguồn kinh phí năm 2017 được xem xét trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức quy định tại các quyết định trước đây của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà cung cấp trước 1/1/2018.

Vì vậy, để tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tế, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phương án: Trường hợp việc mua sắm xe ô tô bao gồm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu chuẩn, định mức đã quy định trước ngày 1/1/2018 (Quyết định số 32) mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện một hoặc một số thủ tục để lựa chọn nhà cung cấp theo quy định của pháp luật như: phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đăng thông báo mời thầu; đóng thầu; mở thầu… trước ngày 1/1/2018 thì được thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí mua xe được sử dụng trong dự toán chi của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Số xe ô tô này sẽ được tính vào số xe ô tô của cơ quan, đơn vị để sắp xếp lại, xử lý theo quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô sau khi nghị định được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành./.

 

Theo Thời báo Tài chính