Skip to content

Đà Nẵng: Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

(9/26/2018)

Ngày 14/9/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo đó, nội dung phân cấp thẩm quyền của thành phố được quy định như sau:

Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản; Chủ tịch UBND thành phố ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng).

Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá trị dưới 500 triệu/01 đơn vị tài sản: (i) Chủ tịch UBND thành phố ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), các ban quản lý dự án và các Quỹ tài chính trực thuộc UBND thành phố; (ii) Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố, các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động và Chủ tịch UBND các quận,huyện ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại cơ quan, đơn vị mìnhvà tất cả các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2018./.

Theo Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính