Skip to content

Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh

(9/26/2018)

 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, UBND Tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, theo đó:

1. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công:

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm: (i) Nhà làm việc, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, nhà ở công vụ; quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, nhà ở công vụ; (ii) Xe ô tô, phương tiện vận tải các loại; (iii) Các tài sản công có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 lần mua sắm.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định mua sắm: tài sản công khác dưới 500 triệu đồng trở lên/01 lần mua sắm.

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định mua sắm: tài sản công dưới 500 triệu đồng trở lên/01 lần mua sắm đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc dự toán ngân sách cấp huyện và cấp xã.

2. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước:

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thuê tài sản có giá trị thuê tính cho cả thời hạn thuê (tính theo 01 hợp đồng) từ 100 triệu đồng trở lên do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện lập phương án thuê trình UBND tỉnh quyết định.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định thuê tài sản có giá trị thuê tính cho cả thời hạn thuê (tính theo 01 hợp đồng) dưới 100 triệu đồng do phòng, ban trực thuộc tham mưu và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thuê tài sản có giá trị thuê tính cho cả thời hạn thuê (tính theo 01 hợp đồng) dưới 100 triệu đồng do thủ trưởng cơ quan được thuê tài sản lập phương án thuê trình Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện và cấp xã.

3. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công:

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi: nhà, đất thuộc trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất , xe ô tô, phương tiện vận tải các loại của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đang quản lý, theo đề nghị của Sở tài chính phối hợp với các Sở, ngành liên quan.

- Giám đốc Sở Tài chính quyết định thu hồi tài sản công (trừ các loại tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh quản lý.

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi tài sản công (trừ các loại tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã.

Bên cạnh đó, Quyết định còn quy định thẩm quyền quyết định điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2018./.          

Theo Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính