Skip to content

Bắc Ninh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực QLCS thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài chính

(10/1/2018)

 

  Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh.

  Trong đó có 28 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 11 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực quản lý công sản.

  Các thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản cấp tỉnh (28 thủ tục) bao gồm: Xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao; Đăng ký tham gia và thay đổi bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản; Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công; Mua hóa đơn lẻ; Mua quyển hóa đơn; Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án; Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc; Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết; Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê; Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; Quyết định tiêu hủy tài sản công; Quyết định thanh lý tài sản công; Quyết định hủy tài bỏ sản công; Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Quyết định bán tài sản công; Quyết định điều chuyển tài sản công; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước; Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp phải lập thành dự án đầu tư; Trình tự thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước; Thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

  Các thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản cấp huyện (11 thủ tục) bao gồm: Mua hóa đơn lẻ; Mua quyển hóa đơn; Trình tự thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước; Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; Quyết định tiêu hủy tài sản công; Quyết định thanh lý tài sản công; Quyết định điều chuyển tài sản công; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước; Trình tự thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2018./.

Theo Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính