Skip to content

Thành phố Hồ Chí Minh: Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018

(11/9/2018)

 

Ngày 29/10/2018, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, mức thu tiền sử dụng khu vực biển được quy định như sau:

Mức thu một hecta (1ha) khu vực biển một (01) năm = diện tích khu vực biển được giao (ha) nhân (x) mức thu tiền sử dụng khu vực biển (ha).

Trong đó: Diện tích khu vực biển được giao áp dụng theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 7/12/2015 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, phương pháp thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển;

Mức thu tiền sử dụng khu vực biển (ha) được áp dụng tùy theo nhóm sử dụng khu vực biển, như sau: (i) Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu đơn giá là 3.000.000 đồng/ha/năm; (ii) Sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện đơn giá là 4.000.000 đồng/ha/năm; (iii) Sử dụng khu vực biển để xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, công trình xây dựng dân dụng trên biển, các hoạt động lấn biển đơn giá là 5.000.000 đồng/ha/năm; (iv) Sử dụng khu vực biển để làm vùng nước cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí và các cảng, bến khác (gồm: vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch; vùng để xây dựng luồng cảng biển và các công trình phụ trợ khác), vùng nước phục vụ hoạt động cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu biển, xây dựng cảng cá, bến cá; vùng nước phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, đón trả khách, khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; thăm dò, khai khoáng khoáng sản, khai thác nước biển làm mát cho các nhà máy; trục vớt hiện vật, khảo cổ đơn giá là 6.000.000 đồng/ha/năm; (v) Sử dụng khu vực biển để đổ thải bùn nạo vét đơn giá là 7.500.000 đồng/ha/năm; (vi) Các hoạt động khác sử dụng khu vực biển khác đơn giá là 3.000.000 đồng/ha/năm.

  Khi nhà nước điều chỉnh khung giá tính tiền sử dụng khu vực biển thì đơn giá tính tiền sử dụng khu vực biển hoạt động đổ thải bùn nạo vét (nhóm v) cũng được điều chỉnh và được xác định ở mức cao nhất trong các khung giá tính tiền sử dụng khu vực biển khi điều chỉnh.

Đối với những hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển chưa quy định mức thu cụ thể theo quy định trên thì Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Hội đồng do lãnh đạo Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để tổ chức xác định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trình UBND thành phố quyết định đối với dự án thuộc thẩm quyền giao của UBND thành phố.

  Trong một số trường hợp đặc biệt, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể, đặc điểm, tính chất của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, UBND thành phố sẽ quyết định mức thu tiền sử dụng khu vực biển theo thẩm quyền giao khu vực biển đối với một số hoạt động cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định nêu trên sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/11/2018./.

Theo Cục Quản lý công sản