Skip to content

Hà Giang : Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

(11/23/2018)

  Ngày 9/11/2018, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Theo đó, thời gian sử dụng là 5 năm, tỷ lệ hao mòn 20%/năm áp dụng cho các tài sản cố định vô hình bao gồm 4 loại, cụ thể: (i) Loại 1: Quyền sở hữu công nghiệp có nhãn hiệu; (ii) Loại 2: Quyền đối với giống cây trồng bao gồm Cây đầu dòng, Vườn cây đầu dòng; (iii) Loại 3: Phần mềm ứng dụng bao gồm Cơ sở dữ liệu, Phần mềm kế toán, Phần mềm tin học văn phòng, Phần mềm quản lý văn bản, Phần mềm quản lý bệnh viện, Phần mềm quản lý tài sản, Phần mềm khám giám định y khoa, Phần mềm khám sức khỏe, Phần mềm khám sức khỏe cho người lái xe, Phần mềm quản lý hiện vật, Phim di sản văn hóa phi vật thể, Phần mềm ứng dụng khác; (iv) Loại 4: Tài sản cố định vô hình khác.

Danh mục tài sản cố định đặc thù bao gồm 2 loại, cụ thể: (i) Loại 1: Cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng bao gồm: Công cụ đá thời tiền sử; Hiện vật Trống đồng; Y phục truyền thống dân tộc có làng bản cư trú lâu đời ở Hà Giang; Cổ vật gốm thời Trần, Lê; Hiện vật thời kỳ mở đường Hạnh Phúc; Hiện vật thời kỳ Tiễn Phỉ; Kỷ vật kháng chiến; Hiện vật thời bao cấp; Hiện vật đồ mộc gia dụng các dân tộc; Hiện vật giấy; Hiện vật Tiền (đồng); Hiện vật phim, ảnh; (ii) Loại 2: Di tích được xếp hạng bao gồm: Di tích quốc gia đặc biệt, Di tích quốc gia, Di tích cấp tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018./.

Theo Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính