Skip to content

Hà Nam: Quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh

(12/14/2018)

 

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc miễn tiền sử dụng đất đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam được quy định như sau: (i) Người gia nhập tổ chức cách mạng từ ngày 31/12/1935 về trước được miễn giảm tiền sử dụng đất (không phân biệt diện tích trong hay ngoài hạn mức đất ở); (ii) Người gia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1936 đến ngày 31/12/1944 trở về trước và Người gia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 (đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định công nhận), được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở; (iii) Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức đất ở; (iv) Người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 (gia nhập tổ chức cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước, đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định công nhận) khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ được nhà nước hỗ trợ theo Điều 1 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định về giảm tiền thuê đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau: (i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền sử dụng đất phải nộp; (ii) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được giảm 80% tiền sử dụng đất phải nộp; (iii) Thân nhân của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp; (iv) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được giảm 65% tiền sử dụng đất phải nộp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2018./.

Cục Quản lý công sản – Bô Tài chính