Skip to content

Cục Quản lý công sản tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác năm 2019

(1/4/2019)

 

 

Ngày 02/01/2019, Cục Quản lý công sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Trần Xuân Hà; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế; Cục Tin học và Thống kê tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý giá, Vụ Thi đua khen thưởng… và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; theo đó năm 2018; Cục Quản lý công sản đã hoàn thành tương đối toàn diện các nhiệm vụ được giao, từ công tác xây dựng chính sách, chế độ đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác pháp chế, quản trị nội vụ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ. Đặc biệt, là việc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý tài sản công tiết kiệm, chống lãng phí và khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

D:\HIEN\WEB\20190102_152242.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Việc xây dựng được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối đồng bộ về quản lý, sử dụng tài sản công; công tác quản lý công sản ngày càng đi vào thực chất, chủ động, thể hiện trên các lĩnh vực: (i) quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; (ii) quản lý, sử dụng tài sản là xe ô tô công và trang thiết bị làm việc; (iii) thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung; (iv) quản lý tài chính đối với đất đai; (v) quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; (vi) hiện đại hóa công tác quản lý công sản,...

D:\HIEN\WEB\20190102_153053.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã ghi nhận và biểu dương thành tích Cục Quản lý công sản đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là trên cơ sở các chính sách tài chính về đất đai đã được ban hành, Cục Quản lý công sản đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nghĩa vụ thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để phát huy tiềm năng về tài chính đất đai. Để triển khai tốt công việc năm 2019, Cục Quản lý công sản cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia.

D:\HIEN\WEB\20190102_145210.jpg

Ông La Văn Thịnh – Phó Cục trưởng phụ trách

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý công sản Ông La Văn Thịnh khẳng định sẽ cố gắng, nỗ lực và phát huy hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 16 giờ cùng ngày./.

Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính