Skip to content
Tin tức sự kiện

Hà Nam: Quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh
(14/12/2018)

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính
(14/12/2018)

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính, trong đó có 11 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 02 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực quản lý công sản được quy định như sau:

Đồng Nai: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh
(23/11/2018)

Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh.

Hà Giang : Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
(23/11/2018)

Ngày 9/11/2018, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018
(09/11/2018)

Ngày 29/10/2018, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, mức thu tiền sử dụng khu vực biển được quy định như sau:

Bình Định: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý
(29/10/2018)

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3062/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính/UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc tỉnh.

Bắc Ninh: Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
(29/10/2018)

Ngày 5/10/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018
(11/10/2018)

Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12008/BTC-QLCS hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về một số nội dung liên quan đến việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018.

Hướng dẫn cách thức gửi thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
(09/10/2018)

Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính đã ký Công văn số 12006/BTC-QLCS về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.