Skip to content
Xây dựng văn bản QPPL

Bộ Tài chính xin ý kiến Dự thảo Thông tư: Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lập bị tịch thu
(31/07/2018)

Thông tư: Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lập bị tịch thu

Bộ Tài chính xin ý kiến về dự thảo Nghị định của CP về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của CP quy định về thu tiền sử dụng đất
(29/06/2018)

Sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền sử dụng đất