Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam: Đấu giá 155.275,1m2 đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

10:27 | 28/04/2022 Print
Khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được chia thành 06 loại đất theo Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 và Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 06/09/2021 của UBND thị xã Bình Long về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 15ha và quy định quản lý đồ án tại phường An Lộc, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam