Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước: Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận

14:17 | 31/05/2022 Print
Đấu giá QSDĐ và tài sản trên đất thuộc Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam