Trang thông tin điện tử về tài sản công

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công: Đấu giá quyền cho thuê mặt bằng sản xuất và căng tin của Trường Trung cấp Gò Công

14:41 | 05/08/2022 Print
Đấu giá quyền cho thuê mặt bằng thực tập sản xuất phòng A1 với diện tích: 24,78m2 và cho thuê mặt bằng căn tin cơ sở 2 với diện tích: 15 m2 của Trường Trung cấp Gò Công.
Trường Trung cấp Gò Công
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
4. Địa điểm bán đấu giá: Tại Trường Trung cấp Gò Công. Địa chỉ: Số 26/1 Đường Võ Thị Lớ, Khu phố 5, Phường 4, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang.
5. Tên đơn vị có tài sản: Trường Trung cấp Gò Công
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Số 26/1 Đường Võ Thị Lớ, Khu phố 5, Phường 4, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang.
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá quyền cho thuê mặt bằng thực tập sản xuất phòng A1 với diện tích: 24,78m2 và cho thuê mặt bằng căn tin cơ sở 2 với diện tích: 15 m2 của Trường Trung cấp Gò Công.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 02-08-2022 07:30 đến ngày: 26-08-2022 17:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 09-08-2022 08:00 đến ngày: 10-08-2022 17:00
10. Thời gian bán đấu giá: 29-08-2022 10:00
11. Số điện thoại liên hệ: (0273) 3 555 679
12. Địa chỉ Email: lsunguyenhuutai@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: CongtydaugiaHopdanhgocong1383028
14. Danh sách file đính kèm:

© Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử về Tài sản công