Báo cáo kiểm kê tài sản hiển thị số liệu không đúng

07:00 | 19/04/2015 Print

HỎI: Sao tôi đã chỉnh sửa lại số liệu rồi mà Báo cáo kiểm kê vẫn ra số liệu sai ?

ĐÁP: Do sau khi tạo Biên bản kiểm kê, đơn vị lại chỉnh sửa thông tin của tài sản (Biên bản kiểm kê chỉ lưu lại các thông tin tại thời điểm lập biên bản chứ không tự cập nhật theo thay đổi các thông tin tài sản sau đó).

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam