LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

14:40 | 16/06/2021 Print

LÃNH ĐẠO CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN QUA CÁC THỜI KỲ

Giai đoạn 1995 - 6/2003:

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783876.PNG

TS. Phạm Đức Phong

(Cục trưởng, 1995 – 6/2003)

image

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/784488.PNG

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783874.PNG

PGS. TS. Nguyễn Văn Xa

(Phó Cục trưởng: 1995– 2003)

Ông Trần Quốc Tế

(Phó Cục trưởng, 1995-2004)

Ông Phạm Đăng Sỹ

(Phó Cục trưởng, 1995- 2002)

Giai đoạn từ 7/2003 - đến 3/2005:

image

PGS. TS. Nguyễn Văn Xa

Cục trưởng

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/784488.PNG

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783874.PNG

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783896.PNG

Ông Trần Quốc Tế

Phó Cục trưởng

Ông Phạm Đăng Sỹ

Phó Cục trưởng

Ông Lê Ngọc Khoa

Phó Cục trưởng

Giai đoạn từ 4/2005 - đến 8/2005:

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783894.PNG

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783896.PNG

Ông Phạm Đức Hồng

Quyền Cục trưởng

Ông Lê Ngọc Khoa

Phó Cục trưởng

Giai đoạn từ 9/2005 - 3/2013:

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783900.PNG

Phạm Đình Cường

Cục trưởng

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/783896.PNG

Ông Lê Ngọc Khoa

Phó Cục trưởng

image

Ông La Văn Thịnh

Phó Cục trưởng

image

Ông Nguyễn Tân Thịnh

Phó Cục trưởng

image

Ông Trần Đức Thắng

Phó Cục trưởng

Giai đoạn 4/2013 – nay

image

Trần Đức Thắng

Cục trưởng

image

Nguyễn Thị Thoa

Phó Cục trưởng

image

Ông

La Văn Thịnh

Phó Cục trưởng

image

Ông

Nguyễn Tân Thịnh

Phó Cục trưởng

image

Tạ Thanh Tú

Phó Cục trưởng

Giai đoạn 10/2018 – 04/2019

2015-02-05_BTC_DSC9884

Ông La Văn Thịnh

Phó Cục trưởng Phụ trách

image

Nguyễn Thị Thoa

Phó Cục trưởng

2015-02-05_BTC_DSC9874

Ông

Nguyễn Tân Thịnh

Phó Cục trưởng

2015-02-05_BTC_DSC9908

Tạ Thanh Tú

Phó Cục trưởng

Giai đoạn 04/0219 – Nay

2015-02-05_BTC_DSC9884

Ông La Văn Thịnh

Cục trưởng

image

Nguyễn Thị Thoa

Phó Cục trưởng

2015-02-05_BTC_DSC9874

Ông

Nguyễn Tân Thịnh

Phó Cục trưởng

2015-02-05_BTC_DSC9908

Tạ Thanh Tú

Phó Cục trưởng

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN - BỘ TÀI CHÍNH

image

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam