Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát đấu giá TS tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp

16:48 | 16/11/2021 Print
Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp, gồm: Lô 1: Tài sản là Gỗ, củi vật chứng do CSĐT Công an huyện Kông Chro quyết định xử lý vật chứng gồm: 23,735 m3 Gỗ xẻ các loại; 18,45 ster củi Giá khởi điểm lô 1: 352.553.000 đồng ( Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai triệu năm trăm năm mươi ba ngàn đồng) Lô 2: Tài sản là phương tiện do UBND huyện và Hạt Kiểm Lâm Kông Chro ban hành quyết định tịch thu gồm: 8.490 kg Sắt phế liệu ( Cụ thể: 02 xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi, 02 xe ô tô con loại 7 chỗ ngồi, 01 xe độ chế, 01 xuồng máy) Giá khởi điểm lô 2: 76.410.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu bốn trăm mươi ngàn đồng)
Hạt Kiểm Lâm huyện Kông Chro

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam