Trung tâm đấu giá tài sản Thái nguyên đấu giá TS cố định và trang thiết bị y tế

15:10 | 26/11/2021 Print
Đấu giá tải sản cố định và trang thiết bị y tế
Bệnh viện Tâm thần Thái nguyên

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam