Chi nhánh Công ty TNHH MTV DVKT Hải sản Biển Đông- Cảng cá Cát Lở Vũng Tàu