Ban quản lý cồn bãi huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.