Viễn thông Tây Ninh – Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam.