Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Phú Thọ - Yên Bái