Tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 184/2013/TT-BTC và giới thiệu Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 184/2013/TT-BTC và giới thiệu Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Ngày 25/8/2014, Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và giới thiệu Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho các cán bộ kế toán các Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
1 2