Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao thành phố Bà Rịa,