Hội đồng thanh lý tài sản ô tô Công ty CP môi trường Nam Định