Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới