Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị đấu giá QSDĐ

(5/22/2020)

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 28 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2,3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 28 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2,3), cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 06 lô đất Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2) và 22 lô đất Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3);

2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2,3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 28 lô đất với diện tích 7.110,93 m2 (Có bản đồ vị trí các lô đất đấu giá kèm theo);

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Lô đất đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ theo Dự án được phê duyệt.

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3, phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chiều cao công trình: ≤ 5 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2) thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2,3); cụ thể như sau:

 

TT

Ký hiệu lô đất

Tờ TBĐĐC số

Địa chỉ lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất, loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

Bước giá (đ/lô)

Tiền đặt trước (đ/lô)

I

Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2)

1

372

1

Phường

Thuỷ Dương

277,81

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m

16.200.000

4.500.522.000

200.000.000

675.070.000

2

375

1

Phường

Thuỷ Dương

278,15

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m

15.150.000

4.213.972.500

200.000.000

632.090.000

3

514

5

Phường

Thuỷ Dương

282,77

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m

15.150.000

4.283.965.500

200.000.000

642.590.000

4

517

5

Phường

Thuỷ Dương

283,68

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 15,5 m

15.200.000

4.311.936.000

200.000.000

646.790.000

5

939

12

Xã Thủy Thanh

290,79

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m

16.150.000

4.696.258.500

200.000.000

704.430.000

6

942

12

Xã Thủy Thanh

283,53

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m

16.150.000

4.579.009.500

200.000.000

686.850.000

II

Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3)

7

918

12

Xã Thủy Thanh

209,06

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.240.430.000

150.000.000

486.000.000

8

919

12

Xã Thủy Thanh

196,38

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.043.890.000

150.000.000

457.000.000

9

920

12

Xã Thủy Thanh

201,34

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.120.770.000

150.000.000

468.000.000

10

922

12

Xã Thủy Thanh

211,28

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.274.840.000

150.000.000

491.000.000

11

923

12

Xã Thủy Thanh

216,25

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.351.875.000

150.000.000

503.000.000

12

924

12

Xã Thủy Thanh

221,22

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.428.910.000

150.000.000

514.000.000

13

332

1

Phường Thuỷ Dương

250,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.375.000.000

150.000.000

506.000.000

14

333

1

Phường Thuỷ Dương

250,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.375.000.000

150.000.000

506.000.000

15

334

1

Phường Thuỷ Dương

250,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.375.000.000

150.000.000

506.000.000

16

335

1

Phường Thuỷ Dương

250,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.375.000.000

150.000.000

506.000.000

17

336

1

Phường Thuỷ Dương

250,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.375.000.000

150.000.000

506.000.000

18

338

1

Phường Thuỷ Dương

257,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.983.500.000

180.000.000

598.000.000

19

339

1

Phường Thuỷ Dương

257,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.983.500.000

180.000.000

598.000.000

20

340

1

Phường Thuỷ Dương

257,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.983.500.000

180.000.000

598.000.000

21

341

1

Phường Thuỷ Dương

257,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.983.500.000

180.000.000

598.000.000

22

342

1

Phường Thuỷ Dương

257,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.983.500.000

180.000.000

598.000.000

23

343

1

Phường Thuỷ Dương

257,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.983.500.000

180.000.000

598.000.000

24

344

1

Phường Thuỷ Dương

257,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.983.500.000

180.000.000

598.000.000

25

345

1

Phường Thuỷ Dương

257,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.983.500.000

180.000.000

598.000.000

26

347

1

Phường Thuỷ Dương

271,32

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

14.500.000

3.934.140.000

180.000.000

590.000.000

27

348

1

Phường Thuỷ Dương

272,85

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

14.500.000

3.956.325.000

180.000.000

593.000.000

28

349

1

Phường Thuỷ Dương

308,50

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m

16.200.000

4.997.700.000

200.000.000

750.000.000

TỔNG

7.110,93

  

107.677.544.000

 

16.153.820.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi

II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

IV. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 08/06/2020 tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2,3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 08/06/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 08/06/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 08/06/2020 cho đến 17h00 ngày 10/06/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 10/06/2020.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 11/06/2020

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.


VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Các tin khác