Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đấu giá quyền khai thác tài sản

(11/20/2020)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh An Giang năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh An Giang năm 2020;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 127/HĐDVĐGTS ngày 06/11/2020 ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh An Giang và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang;

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo hồ sơ

mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (địa chỉ: 82 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang):

1. Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá:

Quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường, tại khu mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường núi Cô Tô (khu II), thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cụ thể:

1.1. Vị trí khu mỏ: Khu mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường núi Cô Tô (khu II), thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có diện tích 18 ha.

Tọa độ khu vực đấu giá được xác định như sau:

 

Tên điểm

Hệ tọa độ

VN 2000

(Kinh tuyến trục 1040 45’, múi chiếu 30)

Indian Thai – Viet

(Kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60)

X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

8

11 46 589

5 26 494

11 45 800

4 99 720

9

11 46 559

5 26 774

11 45 770

5 00 000

9A

11 46 540

5 27 044

11 45 750

5 00 270

9B

11 46 209

5 27 024

11 45 420

5 00 250

10

11 46 228

5 26 744

11 45 440

5 00 000

11

11 46 238

5 26 504

11 45 450

4 99 730

1.2. Trữ lượng khu mỏ và mức sâu khai thác của khu mỏ:

Khu mỏ đưa ra đấu giá đã được thăm dò, đánh giá trữ lượng.

- Diện tích khu mỏ: 18 ha.

- Mức sâu khai thác dự kiến: + 30 m.

- Trữ lượng của khu mỏ: 2.000.000 m3

- Loại khoáng sản: Đá vật liệu xây dựng thông thường.

1.3. Hiện trạng địa hình khu mỏ:

Khu II tại sườn đông nam và nam núi Cô Tô có độ cao thay đổi từ 20 m đến 170 m, địa hình khá dốc, góc sườn từ 15-200, đôi chỗ góc dốc đến 400. Trên bề mặt sườn là lớp phủ mỏng, đá gốc lộ dạng các khối đá tảng lớn, không chân nằm chồng lên nhau.

Thảm thực vật mọc thưa, chủ yếu là cây bụi nhỏ, tre gai, đôi chỗ đã phát rẫy trồng cây ăn trái như: xoài, mãng cầu, me, thốt nốt…

1.4. Giao thông tại khu mỏ:

Điều kiện giao thông trong khu vực khá thuận tiện. Hệ thống đường bộ liên huyện được trải nhựa nối với đường liên tỉnh đi thành phố Châu Đốc, thành phố Long Xuyên và thị trấn Kiên Lương (Kiên Giang).

Phía đông núi Cô Tô có hệ thống kênh khá lớn có thể vận chuyển bằng đường thủy ra sông Hậu đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ khá thuận lợi. Đây là phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng khá hiệu quả với chi phí thấp.

2. Giá khởi điểm: 7.290.000.000đồng (Bảy tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 6.000.000đồng/1 hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 1.093.500.000đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Trong giờ hành chính 2 ngày liên tục là 26/11 và 27/11 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản;

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hiện trạng về cơ sở hạ tầng, sử dụng đất khu vực có khoáng sản được đưa ra đấu giá: Trong giờ hành chính 2 ngày liên tục là 26/11 và 27/11 tại núi Cô Tô (khu II), thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

7. Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 21/12/2020.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức trong nước có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

8.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được xét chọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 (số lượng 02 bộ hồ sơ), cụ thể:

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mẫu 01- Thông tư 54/2014/TT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014).

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (Mẫu 02 - Thông tư 54/2014/TT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014).

- Bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá (Mẫu 03 - Thông tư 54/2014/TT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính.

- Tổ chức tham gia đấu giá phải có chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá.

- Các yêu cầu về công nghệ khai thác, chế biến sâu và sử dụng khoáng sản, gồm các nội dung:

+ Phương pháp, yêu cầu công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản tối thiểu phải đạt được;

+ Yêu cầu tối thiểu về chất lượng khoáng sản sau khai thác, chế biến;

+ Mục đích, địa chỉ sử dụng khoáng sản sau khai thác để cung cấp cho các dự án chế biến khoáng sản đã xác định trong quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản cùng loại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

8.3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang gồm 02 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (chi tiết tại mục 8.2) trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 21/12/2020.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

9. Quy định về các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá:

Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ, trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, tổ chức bán đấu giá tài sản sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tiến hành xét chọn hồ sơ để lựa chọn tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá trình Hội đồng đấu giá quyết định; sau khi có ý kiến của Hội đồng đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản có văn bản thông báo cho các tổ chức đủ hoặc không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Điều kiện tham gia đấu giá là Tổ chức có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được Hội đồng đấu giá xét chọn theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 (nêu tại Mục 9).

11. Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

12. Địa điểm đấu giá tài sản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (địa chỉ: số 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tổ chức trúng đấu giá phải hoàn trả chi phí đã đầu tư thăm dò tại khu vực đấu giá cho Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang theo nguyên tắc tự thỏa thuận bằng văn bản giữa hai đơn vị (trong trường hợp Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang không tham gia đấu giá hoặc không trúng đấu giá). Trường hợp các bên không tự thỏa thuận được chi phí phải hoàn trả thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản (dưới đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép) quyết định chi phí đã đầu tư phải hoàn trả theo nguyên tắc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763 hoặc Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 873 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.954755./.Mẫu 01- Thông tư 54/2014/TT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Tên tổ chức: ............................................................................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng.... năm....  (Đăng ký kinh doanh số.... ngày.... tháng.... năm....).

Trụ sở tại:..................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………; Fax: ................................................

Xin đăng kí và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo tại khu vực mỏ:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(Tên tổ chức) xin cam kết:………………………………………………..

1. Đã nghiên cứu tài liệu khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hồ sơ mời đấu giá tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và tự nguyện đăng ký tham gia đấu giá mà Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo.

2. Chấp nhận tham gia đấu giá theo hình thức đấu giá mà Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang lựa chọn cho phiên đấu giá.

3. Khi tham gia đấu giá (Tên tổ chức) cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

 

 

Ngày……. tháng….. năm 2017
(Tên tổ chức làm đơn)
Ký tên, đóng dấu

 


Mẫu 02 - Thông tư 54/2014/TT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014

 

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự
do - Hạnh phúc
---------------

HỒ SƠ GIỚI THIỆU

Năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

I. Thông tin chung:

1. Tính pháp lý

a) Tên doanh nghiệp/tổ chức

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp)

c) Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

- Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

- Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

- Chức vụ

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

2. Tổng số năm kinh nghiệm:

 

Loại hình công việc

Số năm kinh nghiệm

- Thăm dò

 

- Khai thác

 

- Chế biến

 

- Khác

 

- ……..

 

3. Năng lực tài chính (3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập)

 

TT

 

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

1

Tổng tài sản

   

2

Tổng nợ phải trả

   

3

Tài sản ngắn hạn

   

4

Nợ ngắn hạn

   

5

Doanh thu

   

6

Lợi nhuận trước thuế

   

7

Lợi nhuận sau thuế

   

4. Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu

 

Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)

Số lượng

Công suất

Năm sản xuất

Số thiết bị

Chất lượng thực hiện nay

Thuộc sở hữu

Đi thuê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

II. Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm

a) Nội dung dự án đầu tư (phác thảo).

b) Giới thiệu về công nghệ của dự án (nếu có).

c) Giới thiệu về năng lực kinh nghiệm: Kinh nghiệm của Nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư này hoặc có đơn vị có kinh nghiệm tham gia với Nhà đầu tư.

d) Giới thiệu về năng lực tài chính thực hiện dự án.

III. Kiến nghị và cam kết.

a) Kiến nghị của tổ chức.

b) Cam kết về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá.

 

 

…….,ngày.......tháng ......năm 20.....
Đại diện tổ chức

 


Mẫu 03 - Thông tư 54/2014/TT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014

 

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
-

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tên tổ chức:..............................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Số điện thoại:……………………………; Fax:.......................................................

Đại diện tổ chức: ......................................................................................................

Chức vụ/nghề nghiệp: ..............................................................................................  

CAM KẾT

Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước đưa ra mời đấu giá.

Doanh nghiệp chúng tôi sẽ ưu tiên cung cấp nguồn cát cho các công trình trọng điểm của tỉnh và trong khu vực khi có chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nếu doanh nghiệp chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết này, doanh nghiệp chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 


Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

......, ngày….tháng……năm 20….
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

  

Các tin khác