Skip to content

Xe tịch thu chuyển nhượng lại, phải nộp lệ phí trước bạ

(9/6/2018)

Dự kiến, ô tô được miễn lệ phí trước bạ, đăng ký lại do chuyển quyền sở hữu hoặc thay đổi mục đích sử dụng và ô tô, xe máy là tài sản tịch thu khi  chuyển nhượng thì bên nhận chuyển nhượng sẽ phải nộp lệ phí trước bạ (LPTB).

Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về LPTB.

Theo Bộ Tài chính, xe máy mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện miễn LPTB, theo quy định tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP. Để bao quát hết các trường hợp, theo thẩm quyền đã giao tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC đã quy định các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng các loại xe này phải nộp LPTB, với mức thu lần đầu.

Trường hợp ô tô, xe máy là tài sản tịch thu không có nguồn gốc, không xác định được đã đăng ký sở hữu như phương tiện nhập lậu thì cần quy định người nhận chuyển nhượng tài sản tịch thu nộp LPTB, với mức thu lần đầu khi đăng ký quyền sở hữu.

Do vậy, để phù hợp với thực tế, đồng thời nâng cao tính pháp lý của quy định nêu trên, tại dự thảo nghị định mới, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung khoản 7 và khoản 8 tại Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Tổ chức, cá nhân đã được miễn hoặc không phải nộp LPTB khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy, nếu chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc diện được miễn LPTB theo quy định thì tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp LPTB với mức thu lần đầu”.

“Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tài sản tịch thu là ô tô, xe máy theo quy định của pháp luật mà ô tô, xe máy tịch thu có đăng ký quyền sở hữu trước đó thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp LPTB với mức thu lần thứ 2 trở đi. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tài sản tịch thu là ô tô, xe máy theo quy định của pháp luật mà ô tô, xe máy tịch thu không có đăng ký quyền sở hữu trước đó thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp LPTB với mức thu lần đầu”./.

Theo Thời báo Tài chính