Skip to content

Hà Giang: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trên địa bàn tỉnh

(9/12/2018)

 

Ngày 30/8/2018, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo đó, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định như sau: (i)   Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh: Diện tích tối đa sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính; tiếp dân; quản trị hệ thống công nghệ thông tin; hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên) lần lượt là: 40 m2, 40 m2, 50 m2, 500 m2; (ii) Đối với UBND các huyện, thành phố: Diện tích tối đa sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính; tiếp dân; quản trị hệ thống công nghệ thông tin; hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên) lần lượt là: 80 m2, 50 m2, 50 m2, 1500 m2; (iii) Đối với UBND các xã, phường, thị trấn: Diện tích tối đa sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính; tiếp dân; quản trị hệ thống công nghệ thông tin; hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên) lần lượt là: 40 m2, 50 m2, 30 m2, 300 m2; (iv) Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh và trực thuộc UBND các huyện, thành phố: Diện tích tối đa sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính; tiếp dân; quản trị hệ thống công nghệ thông tin; hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên) lần lượt là: 40 m2, 40 m2, 30 m2, 200 m2

Định mức sử dụng diện tích tối đa Kho chuyên dùng đối với các ngành Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Tài nguyên môi trường đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh là 150 m2; UBND các huyện, thành phố là 100 m2.

Định mức sử dụng diện tích tối đa phục vụ nhiệm vụ đặc thù khác: Phòng thu âm, dựng hình điện tử, phát thanh, tiếp âm, tiếp sóng thuộc Đài Phát thanh - truyền hình, Báo: Cơ quan, đơn vị

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018./.

Theo Cục Quản lý Công sản