Skip to content

Cà Mau: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh

(9/14/2018)

 

Ngày 5/9/2018, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.

Quyết định này không áp dụng đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo).

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng được chia theo từng cấp tỉnh, huyện, xã.

Đối với cấp tỉnh: (i) Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Từ 24 m2 đến 60 m2; (ii) Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp dân: Từ 18 m2 đến 40 m2; (iii) Quản trị hệ thống công nghệ thông tin: Từ 24 m2 đến 40 m2; (iv) Hội trường lớn, không kể sân khấu, có trang bị bàn viết (từ 100 chỗ ngồi trở lên): Từ 1,8 m2/chỗ ngồi đến 2,0 m2/chỗ ngồi; (v) Kho bảo quản chứng từ có giá và các tài sản khác theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đặc thù của ngành (kho lưu trữ, bảo quản tài liệu, chứng từ, hồ sơ dự án,...): Từ 80 m2 đến 200 m2; (vi) Diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù (trực ban phòng, chống thiên tai, truyền thanh, truyền hình,...): Từ 80 m2 đến 100 m2.

Đối với cấp huyện: (i) Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Từ 80 m2 đến 100 m2; (ii) Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp dân: Từ 40 m2 đến 60 m2; (iii) Quản trị hệ thống công nghệ thông tin: Từ 24 m2 đến 40 m2; (iv) Hội trường lớn, không kể sân khấu, có trang bị bàn viết (từ 100 chỗ ngồi trở lên): Từ 1,8 m2/chỗ ngồi đến 2,0 m2/chỗ ngồi; (v) Kho bảo quản chứng từ có giá và các tài sản khác theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đặc thù của huyện, thành phố (kho lưu trữ, bảo quản tài liệu, chứng từ, hồ sơ dự án,...): Từ 100 m2 đến 250 m2; (vi) Diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù (trực ban phòng, chống thiên tai, truyền thanh, truyền hình,...): Từ 80 m2 đến 100 m2.

Đối với cấp xã: (i) Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Từ 48 m2 đến 60 m2; (ii) Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp dân: Từ 18 m2 đến 40 m2; (iii) Quản trị hệ thống công nghệ thông tin: Từ 24 m2 đến 35 m2; (iv) Hội trường lớn, không kể sân khấu, có trang bị bàn viết (từ 100 chỗ ngồi trở lên): Từ 1,8 m2/chỗ ngồi đến 2,0 m2/chỗ ngồi; (v) Kho bảo quản chứng từ có giá và các tài sản khác theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đặc thù của xã, phường, thị trấn (kho lưu trữ, bảo quản tài liệu, chứng từ, hồ sơ dự án,...): Từ 80 m2 đến 150 m2; (vi) Diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù (trực ban phòng, chống thiên tai, truyền thanh, truyền hình,...): Từ 80 m2 đến 100 m2.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng trụ sở, trong đó có bố trí diện tích chuyên dùng chưa đúng (đủ) theo tiêu chuẩn, định mức quy định trên không xây dựng bổ sung diện tích chuyên dùng mà bố trí, sắp xếp diện tích trụ sở hiện có cho phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo phục vụ công tác. Trường hợp không thể bố trí được, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2018./.

Theo Cục Quản lý Công sản.